Amortyzacja 2021 r. - wykup środka trwałego z leasingu

Rząd zmienił kryteria dla używanego środka trwałego. Wcześniej za używane uznawało się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Nowa definicja jednak mówi iż:
„Środki trwałe /.../ uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.” 

Wprowadzenie tej jednej drobnej zmiany powoduje, że środka trwałego, który został wzięty w leasing jako nowy, nie będzie można traktować jako używanego po jego wykupieniu z leasingu.

Brak możliwości uznania wykupionego z leasingu środka trwałego za używany uniemożliwi zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej, czyli w praktyce wydłuży się okres na dokonanie pełnego odpisu amortyzacyjnego.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.