Oferta

 

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe: 
 
SPRAWY KSIĘGOWE
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie rozliczeń prywatnych najmów,
 • sporządzanie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatkowych PIT-5, CIT-2,  
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, CIT-8,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym.
 
SPRAWY KADROWO-PŁACOWE
 • rozliczenia składek ZUS właścicieli firm,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy i ZUS,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń pracowników: PIT-4R , PIT-8AR, PIT-40 oraz PIT-11,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • przygotowanie umów o pracę, aneksów do tych umów, wypowiedzeń,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński),
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z ZUS,
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP, 
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.
 
USŁUGI DODATKOWE
 • sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • reprezentacja Klienta przed  ZUS,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta, 
 • sporządzanie rozliczeń podróży służbowych,
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków do KRS,
 • składanie wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami przez przedsiębiorcę,
 • szczegółowa analiza finansowa działalności firmy,
 • opracowanie planu kont,
 • opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów itp.