Slim VAT 3 od lipca 2023

Do najistotniejszym zmian należą m.in.:

1.       zmiana limitów małego podatnika

2.       zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku VAT faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu

3.       określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej 

4.       modyfikację zasad ustalania sankcji VAT

5.       podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn

6.       rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów) traktowanych jako osiągane na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych

7.       modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko

8.       rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów), od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19%

9.       modyfikację zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0%

10.   rozszerzenie katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku