Usługi elektroniczne dla niepodatników w 2015 roku

Od 2015 roku nowelizacja ustawy o VAT zmieniła miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników. Przypomnijmy, że niepodatnikiem jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Od teraz obowiązek rozliczania podatku VAT w takich przypadkach powstanie w kraju, w którym ma swoje miejsce zamieszkania odbiorca usługi. To oczywiście rodzi mnóstwo komplikacji dla dostawców tego typu usług i dla niektórych podmiotów oznaczało by konieczność rejestracji do VATu w wielu krajach. By wyjść naprzeciwko podatnikom i uprościć rozliczenia ustawa wprowadziła szczególną procedurę rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, będzie mógł zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w Polsce i tu tutaj będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT oraz wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Wpłacony podatek VAT będzie przez administrację przekazywany do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Oczywiście powyższe uproszczenie obowiązuje jedynie w zakresie rozliczeń podatku w ramach państw Unii Europejskiej.