Biała lista podatników od września 2019 r.

Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).
W związku z tym przedsiębiorcy będą mogli odszukać za jej pomocą informacje dotyczące swoich kontrahentów m.in. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, jak również ich numery rachunków bankowych. 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podane zostały przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta dana firma, zmieniły się od czasu jej założenia, podatnik powinien zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Biała lista podatników ma ułatwić weryfikację kontrahentów, aby nie dochodziło do sytuacji, w której przedsiębiorca bierze udział w transakcjach ze znikającymi podatnikami VAT. Jednakże oprócz ułatwień w weryfikacji kontrahenta, ustawodawca nakłada na podatników obowiązek weryfikacji, czy numeru rachunku bankowego sprzedawcy jest zgodny z białą listą i wskazuje, że tylko na takie konto nabywca powinien uiścić należność.

Podkreślić należy, że obowiązek ten powstaje tylko, gdy:
  1. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
  2. sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
Weryfikacja rachunku bankowego powinna się odbyć w dniu, w którym planowane jest zlecenie przelewu. Dlatego też zalecana przez podatnika płatność przy wyżej wymienionych warunkach powinna zawsze odbywać się na rachunek bankowy sprzedawcy zawarty w wykazie. Jeśli nie – nabywca nie będzie miał prawa ujęcia kosztu w ewidencjach podatkowych i tym samym do obniżenia wartości przychodu (art. 22p ust. 1 pkt 2 nowelizacji ustawy o PIT).

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacimy swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 
15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będziemy mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziemy ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego Podatnik powinien sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujemy zrealizować przelew.

Będziemy mogli uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.