Obowiązkowe kasy online od 2021 r.

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która uregulowała stopniowe wprowadzanie do polskiego systemu VAT kas rejestrujących online. Nowe kasy rejestrujące mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane są informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online
 
Od stycznia 2021 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:
a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 
Od lipca 2021 r. do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:
a) fryzjerskie;
b) kosmetyczne i kosmetologiczne;
c) budowlane;
d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
e) prawnicze;
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.