Zmiany w VAT w 2014 roku

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie aktualizacja Ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi zapisami gruntownym zmianom uległy zasady fakturowania oraz  moment powstania obowiązku podatkowego. Pojawiła siię nowa generalna zasada: obowiązek podatkowy w podatku VAT od 2014 roku powstaje w momencie sprzedaży (poprzednio  z chwilą wystawienia faktury). Z kolei obowiązek wystawienia faktury od 2014 roku powstaje do 15go dnia miesiąca nastęującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży (wcześniej następował do 7 dni od daty sprzedaży).

Od 1 kwietnia 2014 roku rząd wprowadził kolejne zmiany w VAT tym razem w zakresie rozliczeń wydatków poniesionych na użytkowanie samochodów osobowych oraz innych pojzdów samochodowych o ładowności do 3,5 tony. Od tego dnia należy określić czy pojazdy te używane są w firmie wyłącznie do celów służbowych i zastanowić czy jest się w stanie to udowodnić. Podatek VAT dotyczący pojazdów używanych wyłącznie do celów  słuźbowych może być  odliczony w 100 % i dotyczy to również odliczenia VATu od paliwa. Pojazdy używane do celów "mieszanych" nie korzystają już z tego przywileju i  nie można odliczyć podatku VAT od nabywanych paliw a od pozostałych wydatków można odliczyć jedynie 50% podatku VAT.  Używanie samochodów wyłącznie do celów służbowych musi być jednak obowizkowo zgłoszone do urzędu skabowego.